Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Prstene Ti Sento Milano

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú proces nákupu tovaru Spotrebiteľom alebo Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Predávajúceho a Spotrebiteľa/Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Anastázia Panáková – Zlatníctvo Panaks

Sídlo: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice

Prevádzky: predajne

IČO: 14049571

IČ DPH: SK1020315978

DIČ: 1020315978

Predávajúci je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri obvodného úradu Trenčín, číslo živ. registra 309-3954

Banka a číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a. s. č. ú. 000000-0041741227/0900

IBAN: SK7609000000000041741227

BIC: GIBASKBX

Zodpovedný vedúci: Ing. Kamil Panák

Tel: +421 905 983 995

E-mail: info@zlatnictvopanaks.sk

Orgánom dozoru je v zmysle § 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1. SOI je orgánom dozoru len v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba.

Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu  www.zlatnictvopanaks.sk alebo www.tisento-milano.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy.

Ak je Kupujúcim osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, nevzťahujú sa na neho ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, záruky tovaru a reklamácií vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Tovarom sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.zlatnictvopanaks.sk a www.tisento-milano.sk

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim/Spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávkou sa rozumie úkon Spotrebiteľa/Kupujúceho v súvislosti s internetovými obchodomi www.zlatnictvopanaks.sk a www.tisento-milano.sk  ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa/Kupujúceho nakúpiť tovar na internetovej stránke www.zlatnictvopanaks.sk alebo www.tisento-milano.sk

Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho, elektronickou poštou na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo osobne na prevádzke Predávajúceho. Každá objednávka je považovaná za záväznú ak je doručená Predávajúcemu a ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, tj. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho/Spotrebiteľa, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci/Spotrebiteľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou tovaru, všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami Predávajúceho platnými ku dňu odoslania objednávky, nákladmi na dopravu tovaru a oboznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Po odoslaní objednávky Kupujúci/Spotrebiteľ obdrží e-mailovú správu s detailom objednávky, ktorá nie je potvrdením objednávky, ale je vygenerovaná automaticky. Kupujúci/Spotrebiteľ si vo vlastnom záujme skontroluje správnosť údajov a informácií o objednanom tovare v e-mailovej správe a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktuje Predávajúceho najneskôr však do 24 hodín od prijatia správy. V opačnom prípade Kupujúcemu/Spotrebiteľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekorektných údajov.

Po prijatí objednávky Predávajúci preverí dostupnosť tovaru na sklade a elektronickou formou prostredníctvom e-mailu zašle Kupujúcemu/Spotrebiteľovi správu o potvrdení prijatej objednávky, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka telefonicky pre overenie alebo spresnenie objednávky.

3. Cenové a dodacie podmienky

Kupujúci/Spotrebiteľ je povinný za objednaný tovar, včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Akciové ceny tovaru platia len určité časové obdobie alebo do vypredania zásob.

Kupujúci/Spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu podľa spôsobu platby dohodnutého v objednávke, a to:

 • bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
 • vkladom hotovosti na účet Predávajúceho,
 • dobierkou,
 • v hotovosti alebo výmenou zlomkového zlata pri osobnom odbere na prevádzke Predávajúceho.

Po potvrdení objednávky bude Kupujúcemu/Spotrebiteľovi zaslaný elektronickou formou na kontaktnú emailovú adresu detail objednávky s uvedením konečnej kúpnej ceny tovaru a prepravných nákladov.

 

Doprava zdarma

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 140,- € doručeného na dobierku alebo ako poistený tj. cenný list ( pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho ) prípadne kuriérom GLS, doručenie bude uskutočnené  v rámci Slovenskej Republiky zdarma.

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 140,- € doručeného na dobierku alebo ako poistený tj. cenný list ( pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho ) doručenie bude uskutočnené rámci Českej Republiky zdarma.

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 200,- € doručeného kuriérom na dobierku alebo ako poistený tj. cenný list ( pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho ) doručenie bude uskutočnené  v rámci Českej Republiky zdarma.

Kúpna cena je navýšená o náklady za dopravu:

 • o poplatok 3,- € pri doprave Slovenskou poštou ( dobierka prípadne cenný list ) v rámci Slovenskej Republiky ak hodnota tovaru je do 140,- €,
 • o poplatok 7,- € pri doprave kuriérom GLS v rámci Slovenskej Republiky ak hodnota tovaru je do 140,- €,
 • o poplatok 5,- € pri doprave poštou ako poistený list a pri platbe na dobierku v rámci Českej Republiky ak hodnota tovaru je do 140,- €,
 • o poplatok 11,- € pri doprave kuriérom GLS do Českej Republiky ak hodnota tovaru je do 200,- €.

Pri osobnom odbere tovaru a pri platbe v hotovosti na predajni, Predávajúci poskytne Kupujúcemu/Spotrebiteľovi  zľavu vo výške 3 % z hodnoty objednávky ak sa nejedná o akciový alebo zľavnený tovar.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru, ktorá predstavuje daňový doklad bude priložená k tovaru. Faktúra predstavuje zároveň dodací a záručný list.

Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho/Spotrebiteľa, ktorú Kupujúci/Spotrebiteľ uviedol pri registrácii ako adresu dodania.

Objednaný tovar bude zaslaný v lehotách uvedených pri jednotlivých tovaroch, a to skladom do 2 dní (pri tovare skladom), do 2 – 5 dní, do 5 – 30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim v závislosti od dostupnosti tovaru, úpravy tovaru alebo jeho parametrov podľa objednávky Kupujúceho/Spotrebiteľa. O termíne odoslania tovaru Predávajúcim bude Kupujúci/Spotrebiteľ informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky.

Kupujúci/Spotrebiteľ je povinný skontrolovať neporušenosť balíka a pri akýchkoľvek nedostatkoch neprevziať balík. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci/Spotrebiteľ deklaruje, že zásielku prevzal neporušenú. Ak zistí po prevzatí zásielky rozdiel medzi tovarom a dodacím listom resp. objednávkou o tejto skutočnosti je Kupujúci/Spotrebiteľ povinný informovať Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci/Spotrebiteľ neurobí, následná reklamácia nebude uznaná.

4. Stornovanie objednávky

Kupujúci/Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku:

 • e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu ak objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín od jej odoslania. Je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt.
 • ktorá bola potvrdená Predávajúcim, no ešte nebola odoslaná Kupujúcemu. Takúto objednávku je možné stornovať e-mailom kde je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt. V tomto prípade je Kupujúci/Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady súvisiace s objednávkou Kupujúceho/Spotrebiteľa.
 • ak Predávajúci nesplnil dodacie podmienky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

 • ak pri platbe bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet nebude celková suma objednávky vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 dní od potvrdenia objednávky.
 • ak sa uvedený tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo ak ho nie je možné dodať v požadovanej lehote. V prípade, že nastane takáto situácia, Predávajúci po zistení daného stavu okamžite kontaktuje Kupujúceho/Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci/Spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma vrátená v najkratšom možnom termíne.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci/Spotrebiteľ informovaný elektronickou poštou.

5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ  má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

Na odstúpenie Kupujúceho alebo Predávajúceho od zmluvy sa neuplatňuje úprava v čl. 5 týchto VOP, ani zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim alebo Predávajúcim musí byť písomné a doručené. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia.

Kupujúci/ Spotrbeiteľ  odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy  musí obsahovať identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z..

Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,

Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

Kupujúci/Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim/Spotrebiteľom.

Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť osobne po telefonickej dohode vo vybranej predajni Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

Ak uvedené podmienky nebudú riadne splnené, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená.

Reklamácie rieši Predávajúci individuálne, s cieľom vyhovieť požiadavkám Kupujúceho/Spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu/Spotrebiteľovi aj pozáručný servis na požiadanie.

Reklamačný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho/Spotrebiteľa len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky).

Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.

Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.

Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.

Kupujúci/Spotrebiteľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii Môj účet.

Kupujúci/Spotrebiteľ udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci/Spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

Na našich stránkach využívame remarketingové nástroje, ktoré umožňujú osloviť návštevníkov, ktorí už v minulosti navštívili naše stránky, a zobraziť im relevantné reklamy pri prehliadaní webu alebo vyhľadávaní v službe Google. Je to možné vďaka tzv. súborom cookie.

Ako používa spoločnosť google súbory cookie.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie pomáhajú zefektívňovať inzerciu.

Mnoho webových stránok, napríklad spravodajské webové stránky a blogy, patria medzi partnerov spoločnosti Google a zobrazujú svojim návštevníkom reklamy. Práve vďaka súborom cookie nevidíte stále tie isté reklamy, ale vidíte relevantné reklamy na základe predchádzajúcich stránok, ktoré ste navštívili.

Zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google môžete, keď navštívite stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám.

8. Záverečné informácie

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.zlatnictvopanaks.sk alebo www.tisento-milano.sk a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v deň odoslania objednávky Kupujúcim/Spotrebiteľom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

Pin It on Pinterest